APEL O NIEWYPALANIE TRAW

Wersja do wydrukuPDF version

WYPALANIE TRAW JEST NAPRAWDĘ NIEBEZPIECZNE, ALE TEŻ NIEDOZWOLONE!

 

            Określa to m.in. ustawa   z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (j.t.:Dz. U. z 2013r., poz. 627 ze zmianami ) art. 124. „Zabrania się wypalania łąk , pastwisk , nieużytków, rowów, pasów przydrożnych, szlaków kolejowych oraz trzcinowisk i szuwarów” Art.131: „Kto wypala łąki, pastwiska, nieużytki, rowy, pasy przydrożne, szlaki kolejowe trzcinowiska lub szuwary – podlega karze aresztu lub grzywny”. Art.30 ust. 3 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (j.t.: Dz. U. z 2014r., poz . 1153 ze zmianami ); „ w lasach oraz na terenach śródleśnych, jak również w odległości do 100 m od granicy lasu, zabrania się działań i czynności mogących wywołać niebezpieczeństwo, a w szczególności :

 

1.      rozniecenia poza miejscami wyznaczonymi do tego celu przez właściciela lasu lub nadleśniczego,

2.      korzystania z otwartego płomienia,

3.      wypalania wierzchniej warstwy gleby i pozostałości roślinnych”.

 

 

Do wykroczenia tego typu grożą surowe sankcje : Art. 82 § 3 i 4 ustawy z dnia 20 maja 1971r. Kodeksu wykroczeń (j.t.: Dz. U. z 2013r. poz. 482 ze zmianami ) – kara aresztu, nagany lub grzywny, której wysokość w myśl art. 24, § 1 może wynosić od  20 do 5000 zł Art.163. § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks Karny (Dz. U. z 1997 r. Nr 88 poz.553 ze zmianami ) stanowi : „ Kto sprawdza zdarzenie, które zagraża  życiu lub zdrowiu wielu osób albo mieniu w wielkich rozmiarach , mające postać pożaru podlega karze pozbawienia wolności od roku do  lat 10”.

Wójt Gminy Wilków

Joanna Kowalska

Data: 
poniedziałek, 30 Marzec, 2015 - 12:30