Informacja

Wersja do wydrukuPDF version

Wójt Gminy Wilków przypomina o obowiązku przedkładania przez osoby fizyczne nie będące przedsiębiorcami informacji o wyrobach zawierających azbest i miejsca ich wykorzystania oraz informacji o wyrobach zawierających azbest, których wykorzystanie zostało zakończone.

Zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 października 2003 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystania i przemieszczania azbestu oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń w których był wykorzystywany azbest, osoby fizyczne nie będące przedsiębiorcami są obowiązanie do przekazania tych informacji corocznie do dnia 31 stycznia każdego roku według wzorców stanowiących załącznik 2 i 3 do rozporządzenia. Przepis art. 346 ustawy z 27 kwietnia 200lr., nr 25 poz. 150 ze zmianami stanowi, że nie przekazanie informacji o rodzaju, ilości i miejjcu występowania wyrobów zawierających azbest jest zagrożona karą grzywny.

Wykorzystujący wyroby azbestowe sporządza informacje o wyrobach azbestowych w dwóch egzemplarzach.

Osoby fizyczne nie będące przedsiębiorcami przekazują informacje odpowiednio wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta.

Pozostałe podmioty (np. przedsiębiorcy) przedkładają informacje w formie pisemnej marszałkowi województwa.

Drugi egzemplarz należy przechować przez okres jednego roku , do czasu sporządzenia następnej informacji.

Azbest jest substancją stanowiącą szczególne zagrożenie dla środowiska i stanowi poważne zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi, dlatego powinien być wykorzystywany, przemieszczany i sukcesywnie eliminowany przy zachowaniu szczególnego nadzoru oraz zastosowaniu odpowiednich środków ostrożności.

Załącznik Nr 2

Załącznik Nr 3

Data: 
piątek, 15 Maj, 2015 - 19:45