Informacja

Wersja do wydrukuPDF version

Wójt Gminy Wilków informuje, że zgodnie z art. 3 ust. 3 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj.:  Dz. U. z 2018 r., poz. 1454 z późn. zm.) gminy mają obowiązek prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych na nieczystości płynne oraz ewidencji przydomowych oczyszczalni ścieków.

            Mając powyższe na uwadze, proszę właścicieli nieruchomości, którzy nie są przyłączeni do sieci kanalizacji sanitarnej o wypełnienie druku oświadczenia i dostarczenie do Sołtysa lub do Urzędu Gminy Wilków pok. 204 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 stycznia 2019 r.

            Druk oświadczenia dostępny jest w Urzędzie Gminy w pok. 204 lub na stronie internetowej:  http://www.gminawilkow.pl/.

            Jednocześnie przypominam, że zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach właściciel nieruchomości zapewnia utrzymanie czystości i porządku poprzez przyłączenie nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej lub, w przypadku gdy budowa sieci kanalizacyjnej jest technicznie lub ekonomicznie nieuzasadniona, wyposażenie nieruchomości w zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych lub w przydomową oczyszczalnię ścieków bytowych, spełniające wymagania określone w przepisach odrębnych.

            W myśl art. 6 ust. 1 właściciel nieruchomości, który pozbywa się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych zobowiązany jest do udokumentowania w formie umowy korzystanie z tej usługi przez okazanie takiej umowy i dowodów uiszczenia opłat za tę usługę – opłaconych faktur, rachunków, paragonów.

Pliki do pobrania: 
ZałącznikWielkość
PDF icon OŚWIADCZENIE176.3499999999999943157 KB
Data: 
piątek, 21 Grudzień, 2018 - 13:00