Informacja dla kandydatów na członków Obwodowych Komisji Wyborczych

Wersja do wydrukuPDF version

Aby zostać kandydatem na członka obwodowej komisji wyborczej należy:

 • zwrócić się bezpośrednio do komitetu wyborczego;
 • zgłosić samodzielnie swoją kandydaturę komisarzowi wyborczemu za pośrednictwem urzędnika wyborczego. W takim przypadku należy jednak pamiętać, że komisarz wyborczy może powołać taką osobę do składu komisji tylko w przypadku konieczności jego uzupełnienia.

 

Wykaz komitetów wyborczych oraz ich adresy dostępne są na stronie Państwowej Komisji Wyborczej pod linkiem: wybory.gov.pl

URZĄD GMINY WILKÓW NIE POŚREDNICZY W REKRUTACJI KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH PRZEZ KOMITETY WYBORCZE.

 Kandydatem do składu obwodowej komisji wyborczej może być osoba posiadająca prawo wybierania, tj. osoba, która:

 • jest obywatelem polskim;
 • najpóźniej w dniu zgłoszenia kończy 18 lat;
 • nie jest pozbawiona praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu;
 • nie jest pozbawiona praw wyborczych prawomocnym orzeczeniem Trybunału Stanu;
 • nie jest ubezwłasnowolniona prawomocnym orzeczeniem sądu.

W wyborach do Parlamentu Europejskiego kandydatem do składu obwodowej komisji wyborczej może być również obywatel Unii Europejskiej niebędący obywatelem polskim, który:

 • najpóźniej w dniu zgłoszenia kończy 18 lat;
 • nie jest pozbawiony prawa wybierania w państwie członkowskim Unii Europejskiej, którego jest obywatelem.

Ważne: Kandydatem do składu komisji może być osoba, która stale zamieszkuje na obszarze województwa, w którym jest zgłaszana do komisji i jest wpisana do stałego rejestru wyborców jednej z gmin na obszarze tego województwa.

Kandydatem do składu komisji nie może być:

 1. kandydat w wyborach;
 2. komisarz wyborczy;
 3. pełnomocnik wyborczy komitetu wyborczego;
 4. pełnomocnik finansowy komitetu wyborczego;
 5. urzędnik wyborczy;
 6. mąż zaufania;
 7. obserwator społeczny;
 8. osoba, będąca w stosunku do kandydata w wyborach:
  1. małżonkiem,
  2. wstępnym,
  3. zstępnym,
  4. rodzeństwem,
  5. małżonkiem zstępnego, wstępnego lub przysposobionego,
  6. osobą pozostającą w stosunku przysposobienia
   - jeżeli kandydat kandyduje w okręgu wyborczym, dla którego właściwa jest dana komisja;
 9. pełnomocnik, o którym mowa w art. 55 Kodeksu wyborczego, w komisji właściwej dla obwodu głosowania osoby udzielającej pełnomocnictwa do głosowania w jej imieniu.

Członkom obwodowych komisji wyborczych przysługuje zryczałtowana dieta za czas związany z przeprowadzeniem głosowania oraz ustaleniem wyników głosowania w następującej wysokości:

 • dla przewodniczących obwodowych komisji wyborczych - 500 zł;
 • dla zastępców przewodniczących obwodowych komisji wyborczych - 400 zł;
 • dla członków obwodowych komisji wyborczych - 350 zł.

Do zadań obwodowej komisji wyborczej należy w szczególności:

 • przeprowadzenie głosowania w obwodzie;
 • czuwanie w dniu wyborów nad przestrzeganiem prawa wyborczego w miejscu i czasie głosowania;
 • ustalenie wyników głosowania w obwodzie i podanie ich do publicznej wiadomości;
 • przekazanie wyników głosowania do właściwej komisji wyborczej.

Pełnomocnik wyborczy może zgłaszać kandydatów na członków komisji we wszystkich obwodach głosowania. Zgłoszenie do składu obwodowej komisji wyborczej następuje po uzyskaniu zgody osoby, której ma dotyczyć.

Zgłoszenie kandydatów przez pełnomocników komitetów wyborczych na członków komisji musi być dokonane najpóźniej 26 kwietnia 2019 r.

 

 

Data: 
wtorek, 16 Kwiecień, 2019 - 13:00