INFORMACJA DLA PRODUCENTÓW ROLNYCH

Wersja do wydrukuPDF version

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Opolu Lubelskim informuje, że zgodnie z aktualnie obowiązującym stanem prawnym podmioty prowadzące produkcję pierwotną, działalność w zakresie dostaw bezpośrednich oraz podmioty prowadzące rolniczy handel detaliczny żywnością pochodzenia niezwierzęcego mają obowiązek złożyć wniosek o wpis do Rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej zgodnie z art. 63 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1252).

Wpis do rejestru zakładów nie podlega opłacie.

Przy składaniu wniosku należy posiadać numer gospodarstwa nadany przez ARiMR.

Natomiast zgodnie z art. 103 ust. 4 ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia, kto prowadzi działalność w zakresie produkcji lub obrotu żywnością bez złożenia wniosku o wpis do rejestru zakładów (...), podlega karze pieniężnej (wysokość kary pieniężnej może być wymierzona do 5000 zł, nie mniej niż 1000 zł.).

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 81 827 21 18 lub bezpośrednio w Powiatowej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej w Opolu Lubelskim w Sekcji Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku. 

PRODUKCJA PIERWOTNA (podstawowa) - oznacza produkcję, uprawę lub hodowlę produktów podstawowych w tym zbiory, dojenie, hodowlę zwierząt gospodarskich przez ubojem, łowiectwo i rybołówstwo jak również zbieranie runa leśnego.

Do produktów podstawowych zaliczamy produkty:

•             pochodzenia roślinnego, czyli zboża, owoce, warzywa, zioła, grzyby hodowlane;

•             pochodzenia zwierzęcego, czyli jaja, surowe mleko, miód, produkty rybołówstwa, żywe małże;

•             zbierane w ich naturalnym środowisku (rosnące w warunkach naturalnych) zarówno pochodzenia roślinnego, jak i zwierzęcego, czyli grzyby, jagody, jeżyny, ślimaki itp.

Produkcja pierwotna obejmuje działalność na poziomie gospodarstw w tym:

-              produkcję, hodowlę i uprawę

-              transport, magazynowanie i obróbkę surowców (produktów pierwotnych) w miejscu produkcji, pod warunkiem, że nie zmienia to znacznie ich charakteru,

-              transport w celu dostawy surowców z miejsca produkcji do zakładu

DOSTAWY BEZPOŚREDNIE to sprzedaż małych ilości surowców, czyli produktów produkcji pierwotnej do konsumenta końcowego lub lokalnego zakładu detalicznego bezpośrednio zaopatrującego konsumenta końcowego.

Dostawcami bezpośrednimi są zatem producenci małych ilości żywności nieprzetworzonej pochodzenia roślinnego, sprzedawanej konsumentowi finalnemu, tj. osobom indywidualnym, np. na targowiskach, w bramach własnych gospodarstw rolnych, handlu obwoźnym, jak również lokalnym sklepom i zakładom gastronomicznym (restauracje, bary, stołówki szkolne i inne).

ROLNICZY HANDEL DETALICZNY polega na produkcji żywności pochodzącej w całości lub części z własnej uprawy, hodowli lub chowu podmiotu działającego na rynku spożywczym i zbywaniu takiej żywności:

a)            konsumentowi finalnemu,

b)           do zakładów prowadzących handel detaliczny z przeznaczeniem dla konsumenta finalnego

W ramach rolniczego handlu detalicznego można sprzedawać surowce pochodzenia roślinnego (zboża, warzywa, owoce, zioła), zwierzęcego (surowe mleko, śmietanę, jaja, miód) jak również przetworzoną żywność, np.: oleje, chleb, dżemy, soki, przetwory z owoców, warzyw, grzybów, zboża.

Produkcja i zbywanie żywności w ramach rolniczego handlu detalicznego:

1)            mogą być dokonywane w ilościach dostosowanych do potrzeb konsumentów;

2)            nie mogą stanowić zagrożenia dla bezpieczeństwa żywności i wpływać niekorzystnie na ochronę zdrowia publicznego

Zbywanie żywności w ramach rolniczego handlu detalicznego:

- do zakładów prowadzących handel detaliczny z przeznaczeniem dla konsumenta finalnego

odbywa się, jeżeli zakłady te są zlokalizowane na obszarze województwa, w którym ma

miejsce prowadzenie produkcji tej żywności w ramach rolniczego handlu detalicznego, lub na

obszarach powiatów lub miast stanowiących siedzibę wojewody lub sejmiku

województwa, sąsiadujących z tym województwem;

-jest dokumentowane w sposób umożliwiający określenie ilości zbywanej,

-nie może być dokonywane z udziałem pośrednika, z wyjątkiem zbywania takiej żywności

Data: 
wtorek, 30 Lipiec, 2019 - 11:30