Informacja dotycząca przyjmowania wniosków o dofinansowanie usuwania wyrobów zawierających azbest na 2016 rok

Wersja do wydrukuPDF version

Wnioski mogą składać osoby fizyczne nie będące przedsiębiorcami, posiadające tytuł prawny do nieruchomości, na której zalegają wyroby zawierające azbest w terminie do 20 listopada 2015 r.

Do wniosku  należy dołączyć aktualny dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości związanej z w/w inwestycją (kopia aktu notarialnego a w przypadku  gdy do nieruchomości prawo własności posiada kilka osób pisemna zgoda poszczególnych współwłaścicieli).

Dotacja będzie udzielona w formie bezgotówkowej tj. poprzez finansowanie prac polegających na demontażu, zbieraniu, transporcie i unieszkodliwianiu wyrobów zawierających azbest z terenu  nieruchomości znajdujących się na terenie Gminy Wilków.     

Program realizowany będzie po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku gminy Wilków o dofinansowanie zadania z zakresu usuwania wyrobów zawierających azbest przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie. .

Wykonawcą zadania obejmujące powyższe prace na terenie gminy będzie firma wyłoniona przez Urząd Gminy. Dofinansowaniem nie będą objęte koszty związane z zakupem i montażem nowych pokryć.

Dodatkowych informacji można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy Wilków pokój 204 lub pod nr telefonu (81) 828 10 02 w. 213. 

Data: 
poniedziałek, 18 Maj, 2015 - 19:45