Informacja dotycząca wspólnot gruntowych

Wersja do wydrukuPDF version

Zgodnie z nowelizacją ustawy o wspólnotach gruntowych ustawa przewiduje zasady ustalania , które nieruchomości wchodzą w skład wspólnoty . Uprawnieni do udziału w gruntach wspólnoty gruntowej mogą złożyć wniosek do 31 grudnia 2016 r. Wniosek należy złożyć do starosty - art.6 ust. 1 i 2 ustawy. Ustawa przewiduje regulowanie tej kwestii „na starych zasadach" tzn. uprawnionymi do udziału we wspólnocie gruntowej są osoby fizyczne i prawne posiadające gospodarstwo rolne Jeśli w ciągu ostatniego roku przed dniem wejścia wżycie ustawy, czyli od 5 lipca 1963 roku faktycznie korzystały z tej wspólnoty .

Nowela przewiduje również sytuację , w której ustalenie uprawnionych nie będzie możliwe .Starosta wydaje wówczas decyzję o nieustaleniu wykazu uprawnionych do udziału . Po uprawomocnieniu się takiej decyzji, starosta wywiesza informację, że wnioski mogą składać osoby, które mają prawo do udziałów na podstawie art. 6a (czyli „nowej grupy").Informacja taka będzie wywieszona w siedzibie starostwa oraz w urzędzie gminy właściwej ze względu na położenie wspólnoty. Taka informacja będzie wywieszona przez 14 dni. W takiej informacji zawarty jest czas na składanie wniosków ( nie krótszy niż 12 miesięcy ).

Jednocześnie w przypadku , jeżeli ustalenie udziałowców ze „starej grupy" jest niemożliwe nowe zapisy ustawy pozwalają na zastosowanie art.6a, tzn. uprawnione do udziału są osoby fizyczne i prawne, które:

Po pierwsze - nieprzerwalnie od dnia 1 stycznia 2006r. do 31 grudnia 2015 r. były

posiadaczami gospodarstwa rolnego,

Po drugie - faktycznie korzystają ze wspólnoty gruntowej.

Udziałowcami mogą być także osoby, które mieszkają (lub mają siedzibę) w

miejscowości, w której znajduje się wspólnota lub w przypadku, kiedy nie mieszkają, ale prowadzą gospodarstwo rolne .

Wniosek powinien zawierać dowody, które świadczą, że dana nieruchomość stanowi wspólnotę gruntowa oraz, że zostały spełnione warunki do nabycia uprawnień do udziału.

Na podstawie wniosku starosta wyda decyzję ustalającą, które nieruchomości stanowią wspólnotę.

Data: 
piątek, 23 Grudzień, 2016 - 10:00