Konkurs na nabór partnera do realizacji projektu w ramach RPO WL 2014-2020

Wersja do wydrukuPDF version

Na podstawie art. 33 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz.U.2018.1431.)

Gmina Wilków ogłasza otwarty nabór na partnera pochodzącego spoza sektora finansów publicznych, posiadającego siedzibę, filię lub oddział na terenie województwa lubelskiego, gminy Wilków do wspólnej realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 OsiPriorytetowej 11 Włączenie społeczne, Działania 11.2 Usługi społeczne i zdrowotne. Wnioskodawcą będzie Gmina Wilków

1. Celem Partnerstwa będzie wspólna realizacja projektu skierowanego do osób wykluczonych lub zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym, w tym m.in. osoby starsze, osoby z niepełnosprawnościami (w tym z zaburzeniami psychicznymi), osoby potrzebujące wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, o ile mieszczą się w katalogu osób wskazanym w Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków EFS i EFRR na lata 2014-2020, ze szczególnym uwzględnieniem mieszkańców Gminy Wilków.

2. Przedmiotowy projekt będzie realizowany w oparciu o dokumentację konkursową umieszczoną na stronach internetowych Instytucji Zarządzającej RPO WL pod adresem:

https://rpo.lubelskie.pl/rpo/wiadomosci/nabory-konkursy/11-2-uslugi-spoleczne-i-zdrowotne-11/

3. Nabór Partnera odbywać się będzie w terminie od 29.01.2020 r. do 18.02.2020 r.

4. Załącznikiem do ogłoszenia jest Regulamin naboru oraz formularz oferty.

5. Oferty należy składać w zamkniętej kopercie z adnotacją "Konkurs na wybór partnera do projektu w ramach Działania 11.2 Usługi społeczne i zdrowotne"osobiście lub drogą pocztową na adres: Wilków 62A, 24-313 Wilków (decyduje data wpływu) do 18.02.2020 r.

6. Wszelkie pytania związane z prowadzonym naborem należy kierować w formie pisemnej na adres: Wilków 62A, 24-313 Wilkóe

Osoby do kontaktu:
Anita Lasota

 Tel 81 828 10 02, mail: wilków@gminawilków.pl

Pliki do pobrania: 
ZałącznikWielkość
Plik Formularz oferty.docx18.41000000000000014211 KB
Plik Ogłoszenie.docx15.32000000000000028422 KB
Plik Regulamin konkursu.docx17.96999999999999886313 KB
Plik Zarzadzenie w sprawie naboru kandydatów do komisji.docx25.0799999999999982947 KB
Data: 
środa, 29 Styczeń, 2020 - 12:30