LVI Sesja Rady Gminy Wilków

Wersja do wydrukuPDF version

 LVI, sesja Rady Gminy Wilków, odbędzie się w dniu 16 marca 2018 roku  (piątek) o godzinie 1400  w Sali Narad Urzędu Gminy w Wilkowie.

Projekt porządku obrad:

 1. Otwarcie sesji ;
 2. Przedstawienie proponowanego porządku obrad;
 3. Przyjęcie protokołów:
 • Nr LIV/2018 z dnia 06 lutego 2018 r.
 • Nr LV/2018 z dnia 15 lutego 2018 r.
 1. Interpelacje i zapytania;
 2. Podjęcie uchwał:
 • w sprawie podziału Gminy Wilków na okręgi wyborcze,
 • w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wilków w 2018 r.
 • w sprawie ustalenia szczególnych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych,
 • w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVIII/121/2013 Rady Gminy Wilków z dnia 30 stycznia 2013 r. w sprawie wybory metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik,
 • w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w formie przetargu nieograniczonego nieruchomości niezabudowanej położonej w miejscowości Dobre.
 • w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej,
 • w sprawie zmian budżetu Gminy na rok 2018.
 • w sprawie podziału Gminy Wilków na obwody glosowania i ustalenia ich granic, numerów i siedzib obwodowych komisji wyborczych.
 1. Sprawy różne i wolne wnioski.
 2. Zakończenie obrad.
Data: 
środa, 14 Marzec, 2018 - 10:15