LX Sesja Rady Gminy Wilków

Wersja do wydrukuPDF version

 LX sesja Rady Gminy Wilków odbędzie się w dniu 14 czerwca 2018 roku (czwartek) o godzinie 1400 w Sali Widowiskowej Gminnej Biblioteki Publicznej w Wilkowie.

Projekt porządku obrad:

  1. Otwarcie sesji i powitanie ;
  2. Stwierdzenie prawomocności obrad;
  3. Przyjęcie proponowanego porządku obrad;
  4. Przyjęcie protokołów:
  1. LVII/2018 z dnia 30 kwietnia 2018r.r.;
  2. LVIII/2018 z dnia 11 maja 2018;

        5. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym;

        6. Podjęcie uchwał:

- w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji programu współpracy Gminy Wilków z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego i stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego na rok 2017;

- w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz bilansu za rok 2017 Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminnego Ośrodka Zdrowia w Urządkowie;

- w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/82/2016 Rady Gminy Wilków z dnia 14 lipca 2016 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Wilków;

- w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Opolskiemu;

- w sprawie zmian budżetu gminy na 2018 r.;

- w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za rok 2017;

- w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Wilków:

a) wniosek Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium,

b) przeprowadzenie głosowania,

7. Interpelacje i zapytania;

8. Sprawy różne i wolne wnioski;

9. Zakończenie obrad.

 

Przewodniczący Rady Gminy

       Henryk Pawłowski

Data: 
wtorek, 5 Czerwiec, 2018 - 10:45