MIJA TERMIN SKŁADANIA ANKIET DOTYCZĄCYCH OZE

Wersja do wydrukuPDF version

Wójt Gminy Wilków informuje, ze dnia 29 lutego 2016 r.  upływa termin na zapisy osób chętnych - właścicieli budynków mieszkalnych, mieszkańców Gminy Wilków do udziału w projektach z zakresu odnawialnych źródeł energii w ramach działania 4.1 ,,Wsparcie wykorzystania OZE” objętego Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020 w następującym zakresie:

  • montaż kolektorów słonecznych,
  • montaż instalacji fotowoltaicznych.

         Zgłoszenia chęci udziału w projekcie należy dokonać na załączonych  ANKIETACH do dnia 29 lutego 2016 r. (druki ankiet są również dostępne w Urzędzie Gminy Wilków). Ankiety należy składać w Sekretariacie Urzędu Gminy Wilków, pokój 107. Ankiety złożone po tym terminie pozostaną bez rozpatrzenia. Dopuszcza się złożenie tylko jednej ankiety na daną lokalizację (na kolektory słoneczne lub fotowoltaikę).

         W związku z ograniczeniami wprowadzonymi w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020 istnieje możliwość ubiegania się o dofinansowanie na te projekty, w których łączna moc instalacji z OZE nie przekracza 2 MW przy energii słonecznej. Dlatego też deklaracje mieszkańców będą rozpatrywane według kolejności ich składania, aby łączna moc instalacji nie przekroczyła wartości granicznych, gdyż wtedy wniosek zostałby odrzucony ze względów formalnych.

         Projekty będą realizowane przez Gminę Wilków tylko i wyłącznie w przypadku otrzymania dofinansowania ze środków RPO WL na lata 2014-2020.

         Właściciel zobowiązuje się do podpisania umowy nieodpłatnego użyczenia części nieruchomości, w celu montażu instalacji, na czas realizacji projektu oraz na 5 lat po jego zakończeniu.

         W chwili pojawienia się ogłoszenia o naborze wniosków, zostaną Państwo powiadomieni o wysokości procentowej dofinansowania zewnętrznego i wysokości procentowej wkładu własnego oraz o terminach dokonania wpłat.

Data: 
wtorek, 23 luty, 2016 - 13:00