Nabór na wolne stanowisko urzędnicze

Wersja do wydrukuPDF version

OFERTA NABORU
NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
1. Nazwa i adres jednostki:
Urząd Gminy Wilków, Wilków 62A, 24-313 Wilków
2. Stanowisko urzędnicze:
Młodszy referent ds. oświaty
3. Data składania aplikacji:
12.09.2017
4. Wymagania związane ze stanowiskiem:
A. Niezbędne:
1) obywatelstwo polskie,
2) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw
publicznych,
3) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane
z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
4) nieposzlakowana opinia,
5) wykształcenie wyższe,
6) co najmniej trzymiesięczny staż pracy w administracji samorządowej lub
rządowej,
7) dobra znajomość i umiejętność stosowania aktualnie obowiązujących
przepisów z zakresu oświaty oraz prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, w
szczególności:
- ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela
- ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy
- ustawy z dnia z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania
administracyjnego,
- ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym,
- ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych
- ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
- rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie
instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji
w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
8) umiejętność obsługi komputera – pakiet Microsoft Office,
B. Dodatkowe:
1) mile widziane wykształcenie z zakresu ekonomii, finansów lub rachunkowości,
2) mile widziane doświadczenie na stanowisku ds. oświaty,
3) dobra znajomość obsługi urządzeń biurowych,
4) umiejętność pracy samodzielnej, jak i pracy w zespole,
5) umiejętność pracy pod presją czasu,
6) odpowiedzialność, samodzielność, komunikatywność.
5. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
1) Sporządzanie list płac pracowników zatrudnionych w poszczególnych
placówkach oświatowych.
2) Sporządzanie przelewów wynagrodzeń, składek, potrąceń na podstawie list
płac.
3) Naliczanie składek ZUS, terminowe sporządzanie deklaracji rozliczeniowych,
raportów imiennych oraz rozliczanie się z ZUS oraz sporządzanie przelewów
do ZUS.
4) Sporządzanie zaświadczeń o zatrudnieniu i wynagrodzeniu Rp – 7 do ZUS
5) Prowadzenie ewidencji podatku dochodowego pobieranego od pracowników
zatrudnionych w placówkach oświatowych na terenie Gminy Wilków, oraz
sporządzanie deklaracji i przekazywanie do Urzędu Skarbowego ( PIT – 4 i
PIT-11).
6) Sporządzanie przelewów do Urzędu Skarbowego.
7) Wydawanie zaświadczeń pracownikom szkół o uzyskanych dochodach.
8) Prowadzenie na bieżąco i rozliczanie ewidencji zasiłków chorobowych,
wychowawczych, opiekuńczych, macierzyńskich i rodzicielskich.
9) Prowadzenie kart wynagrodzeń pracowników, kart zasiłkowych.
10) Realizacja zadań związanych z Systemem Informacji Oświatowych.
11) Sporządzanie wymaganych przepisami sprawozdań .
12) Opracowywanie projektów aktów prawnych dotyczących funkcjonowania
poszczególnych placówek oświatowych.
13) Realizacja zadań wynikających z ustaw: Prawo Oświatowe i Karta Nauczyciela.
14) Sporządzanie deklaracji, naliczanie i dokonywanie przelewów do PFRON.
15) Prowadzenie akt osobowych dyrektorów podległych placówek oświatowych.
16) Współpraca z dyrektorami szkół.
17) Obsługa programu Vulcan i Płatnik.
18) Zastępowanie pracownika na stanowisku pracy ds. księgowości oświatowej w
zakresie prowadzonych przez niego spraw w czasie nieobecności w pracy, a
także ponoszenie odpowiedzialności za podejmowane rozstrzygnięcia i
załatwiane sprawy w ramach wykonywanego zastępstwa.
6. Wymagane dokumenty:
1) list motywacyjny,
2) życiorys (CV),
3) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie – wg wzoru
dostępnego na stronie Urzędu Gminy Wilków lub w referacie organizacyjnym i
kadr,
4) kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
5) oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych
oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych,
6) oświadczenie kandydata o braku prawomocnego wyroku sądu za umyślne
przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo
skarbowe (wybrany kandydat zobowiązany będzie dostarczyć zaświadczenie o
niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego),
7) oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych
osobowych do celów rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. o
ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922).
7. Warunki pracy:
1) praca w siedzibie Urzędu Gminy, w pełnym wymiarze czasu pracy, od m-ca
października 2017 r.,
2) dobowa norma czasu pracy w Urzędzie Gminy Wilków wynosi 8 godzin,
natomiast tygodniowa norma czasu pracy wynosi 40 godzin w przeciętnie
pięciodniowym tygodniu pracy,
3) praca biurowa, wewnątrz budynku,
4) praca przy komputerze, oświetlenie naturalne i sztuczne,
8. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce:
Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy Wilków w
miesiącu listopadzie 2016 r., w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i
społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wynosi 5,93 %.
9. Miejsce składania dokumentów:
1) Dokumenty należy składać osobiście lub przesłać pocztą na adres Urzędu
Gminy Wilków, Wilków 62A, 24-313 Wilków, w zamkniętych kopertach z
dopiskiem „Nabór na stanowisko młodszego referenta ds. oświatowych w
Urzędzie Gminy Wilków” w terminie do dnia 12 września 2017 r. do godz.
15.00 w siedzibie Urzędu Gminy Wilków pokój nr 107. Oferty niekompletne lub
złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
Decyduje data i godzina dostarczenia dokumentów do Urzędu Gminy.
2) Dokumenty aplikacyjne muszą być własnoręcznie podpisane pod rygorem
nieuzyskania pozytywnej oceny formalnej.
10. Uwagi:
1) kandydaci, którzy nie spełnią wymagań formalnych nie będą powiadamiani o
dalszym toku naboru,
2) kandydaci spełniający wymagania niezbędne, zostaną powiadomieni
telefonicznie o dalszej rekrutacji. Nr telefonu kontaktowego należy zamieścić w
dokumentach aplikacyjnych,
3) rozstrzygnięcie postępowania w sprawie naboru na stanowisko urzędnicze w
Urzędzie Gminy Wilków nastąpi w dniu 20 września 2017 r.,
4) informacja o wynikach naboru zostanie niezwłocznie upowszechniona na
tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Wilków oraz w BIP UG Wilków,
5) dokumenty kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego w Urzędzie
Gminy Wilków na stanowisko wskazane w niniejszym ogłoszeniu będą
dołączone do jego akt osobowych,
6) dodatkowych informacji udzielają:
- Pan Marcin Markowski – sekretarz gminy pod numerem telefonu (81)
828 10 26 w. 206
- Pani Mirosława Walat – skarbnik gminy pod numerem telefonu (81) 828
10 26 w. 205.
                                                     Wójt Gminy Wilków
                                                      Joanna Kowalska

więcej informacji na stronie BIP Urzędu Gminy Wilków

Pliki do pobrania: 
Data: 
wtorek, 29 Sierpień, 2017 - 12:00