Nieodpłatna pomoc prawna w Gminie Wilków

Wersja do wydrukuPDF version

Wójt Gminy Wilków informuje,  że od  1 stycznia 2020 roku dla mieszkańców Gminy Wilków świadczona będzie nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie w każdy piątek w godzinach od 800-1200. Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej znajduje się w Urzędzie Gminy Wilków – sala konferencyjna pok. 102. 

Nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie i nieodpłatna mediacja przysługują osobie uprawnionej, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Z porad może skorzystać każda osoba, której nie stać na odpłatne porady i która złoży stosowne oświadczenie.

  Nieodpłatna pomoc prawna polega na:

- poinformowania osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym oraz o przysługujących jej prawach i obowiązkach, w tym w   związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym,

- wskazania sposobu rozwiązania problemu prawnego,

- przygotowania projektu pisma w tych sprawach, z   wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoaministracyjnym,

- nieodpłatnej mediacji,

- sporządzenia projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu | w różnych rodzajach postępowań.

 

Zakres nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego:

 

-  nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje działania  dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej, zmierzające do podniesienia świadomości tej osoby o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach oraz wsparcia w samodzielnym rozwiązywaniu problemu, w tym, w razie potrzeby, sporządzenie wspólnie z osobą uprawnioną planu działania i pomoc w jego realizacji. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje w szczególności porady dla osób zadłużonych i porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego.

- nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje również nieodpłatną mediację

 

Nieodpłatna mediacja obejmuje:

 

- poinformowanie osoby uprawnionej o możliwościach skorzystania z polubownych metod   rozwiązywania sporów, w szczególności mediacji oraz korzyściach z tego wynikających

-przygotowanie projektu umowy o mediację lub wniosku o przeprowadzenie mediacji

- przygotowanie projektu wniosku o przeprowadzenie postępowania mediacyjnego w sprawie karnej

- przeprowadzenie mediacji

- udzielenie pomocy w sporządzeniu do sądu wniosku o zatwierdzenie ugody zawartej przed mediatorem

 

Data: 
czwartek, 2 Styczeń, 2020 - 14:00