OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE KIEROWNICZE STANOWISKO URZĘDNICZE – SEKRETARZA GMINY WILKÓW ( PO POPRAWKACH )

Wersja do wydrukuPDF version

1. Nazwa i adres jednostki:

Urząd Gminy Wilków, Wilków 62 A, 24-313 Wilków

2. Stanowisko pracy:

Sekretarz Gminy Wilków

3.Wymagania niezbędne:
a) obywatelstwo polskie, obywatelstwo kraju Unii Europejskiej lub kraju, któremu na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego  przysługuje prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium RP,
b) wykształcenie wyższe magisterskie, preferowane kierunki: prawo, administracja;
c) co najmniej czteroletni staż pracy na stanowisku urzędniczym w jednostkach, o których mowa w art. 2 Ustawy o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1260), w tym co najmniej pięcioletni staż pracy na kierowniczym stanowisku urzędniczym w tych jednostkach lub co najmniej czteroletni staż pracy na stanowisku urzędniczym w jednostkach, o których mowa w art.2, oraz co najmniej pięcioletni staż pracy na kierowniczym stanowisku urzędniczym w innych jednostkach sektora finansów publicznych;
d) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw  publicznych;
e) stan zdrowia umożliwiający prace na ww. stanowisku;
f) niekaralność za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
g) nieposzlakowana opinia;
h) biegła znajomość obsługi komputera, w tym m. in. programów komputerowych WORD, EXCEL;
i) bardzo dobra znajomość:
- ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym,
- ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych,
- ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego,
- ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela,
- ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe,
- ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych,

- ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy,
- ustawy z dnia 24 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych, - ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny,
- ustawy z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej.

4. Wymagania dodatkowe:
a) doświadczenie zawodowe w zakresie kierowania zespołem i koordynacji działań;
b) umiejętność opracowywania projektów aktów prawnych i ich publikacji w Dzienniku Urzędowym za pomocą programu Legislator;
c) umiejętność podejmowania decyzji;
d) umiejętność praktycznego stosowania przepisów;
e) umiejętność analizy dokumentów i sporządzania pism urzędowych;
f) predyspozycje osobowościowe tj.: kreatywność, umiejętność pracy w zespole, umiejętność skutecznego komunikowania się, odpowiedzialność, terminowość, sumienność, bezstronność, łatwość nawiązywania kontaktów z ludźmi, wysoka kultura osobista;
g) bardzo dobra organizacja czasu pracy;
h) znajomość procedur i praktyka w zakresie pozyskiwania środków unijnych;
i) prawo jazdy kat. B;
j) dyspozycyjność.

5. Zakres podstawowych obowiązków:

a) organizowanie pracy Urzędu i koordynowanie działań podejmowanych przez poszczególne stanowiska pracy;
b) czuwanie nad tokiem i terminowością wykonywania zadań Urzędu;
c) opracowywanie przepisów wewnętrznych Urzędu (zarządzeń, regulaminów, instrukcji);
d) nadzorowanie przestrzegania przepisów wewnętrznych jednostki;
e) przygotowywanie innych niż finansowe projektów uchwał Rady wnoszonych przez Wójta pod obrady Rady Gminy,
f) zapewnienie skutecznego sposobu publikacji prawa miejscowego, obwieszczeń i informacji  o charakterze publicznym na terenie Gminy,
g) nadzorowanie przestrzegania w Urzędzie Instrukcji Kancelaryjnej i KPA;
h) nadzorowanie przestrzega przepisów dot. udzielania informacji publicznej;
i) wydawanie wszelkich wymaganych zaświadczeń i poświadczeń urzędowych,
j) koordynowanie spraw związanych z wyborami i referendami,
k) inicjowanie i tworzenie warunków do podnoszenia kwalifikacji pracowników;
l) organizowanie okresowych ocen kwalifikacyjnych pracowników;
m) nadzór nad przebiegiem służby przygotowawczej w Urzędzie;
n) nadzorowanie przestrzegania przepisów o ochronie informacji niejawnych, ochronie danych osobowych oraz przepisów dotyczących porządku i dyscypliny pracy w Urzędzie,
o) prowadzenie kontroli merytorycznej i formalno-prawnej dowodów księgowych z zakresu realizowanych i nadzorowanych zadań,
p) prowadzenie rejestru skarg, wniosków oraz nadzorowanie właściwego ich załatwiania,

r) prowadzenie rejestru zarządzeń Wójta

6.Wymagane dokumenty:

- kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie – wg wzoru dostępnego na stronie Urzędu Gminy Wilków lub w referacie organizacyjnym i kadr,
- życiorys /CV/ zawierający informacje o wykształceniu, posiadanych kwalifikacjach oraz
przebiegu dotychczasowej pracy zawodowej,
- list motywacyjny,
- kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i kwalifikacje,
- kopie świadectw pracy lub oświadczenie o doświadczeniu zawodowym,
- podpisane oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni z praw publicznych
- podpisane oświadczenie o niekaralności lub zaświadczenie o niekaralności z KRK
- oświadczenie o stanie zdrowia i braku przeciwwskazań do pracy na tym stanowisku.
- oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.
- inne wg uznania kandydata potwierdzające kompetencje na to stanowisko.

7.Warunki pracy:

1. Praca w siedzibie Urzędu Gminy, w pełnym wymiarze czasu pracy od miesiąca maja 2019 r.

2. Dobowa norma czasu pracy w Urzędzie Gminy Wilków wynosi 8 godzin, natomiast tygodniowa norma czasu pracy wynosi 40 godzin w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy
3. Praca o charakterze administracyjno – biurowym wewnątrz budynku, praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie.
 

8. Informacja dotycząca wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce w miesiącu poprzedzającym ogłoszenie o naborze

W miesiącu marcu 2019 wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy w Wilkowie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, kształtował się na poziomie 7,9%.

 

9. Termin i miejsce składania dokumentów:

Dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy Wilków, Wilków 62 A, 24 -313 Wilków lub za pośrednictwem poczty na adres Urzędu Gminy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 07.05.2019 r. do godz. 15.15 w zamkniętej kopercie z podanym adresem zwrotnym i numerem telefonu, z dopiskiem „Dotyczy naboru na stanowisko Sekretarza Gminy”.

Decyduje data i godzina dostarczenia dokumentów do Urzędu Gminy

11.Postanowienia końcowe:

Kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną poinformowani telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej. Na dokumentach aplikacyjnych należy zamieścić numer telefonu kontaktowego. Brak odpowiedzi ze strony Urzędu Gminy Wilków na zgłoszoną ofertę a także nie zgłoszenie się kandydata na rozmowę kwalifikacyjną w wyznaczonym terminie jest równoznaczne z odrzuceniem oferty.
Rozstrzygnięcie postepowania w sprawie naboru na kierownicze stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Wilków nastąpi w dniu 10 maja 2019 r.

Informacja o wynikach naboru będzie ogłoszona na stronie internetowej BIP (www.wilkow.e-biuletyn.pl) oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Wilków.

Dokumenty kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego w Urzędzie Gminy Wilków na stanowisko wskazane w niniejszym ogłoszeniu będą dołączone do jego akt osobowych.

 

Dodatkowych informacji udzielają: Andrzej Wosik- Przewodniczący Komisji pod numerem telefonu: 81 828 10 02 (nr wew. 204).   

Więcej informacji na stronie BIP Urzędu Gminy Wilków

 

         Wójt Gminy Wilków

            Daniel Kuś

Data: 
wtorek, 23 Kwiecień, 2019 - 15:45