PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA GMINY WILKÓW

Wersja do wydrukuPDF version

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

 

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA GMINY WILKÓW

 

Gmina Wilków, w ramach przeprowadzonego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie konkursu z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 – 2013 w ramach działania 9.3. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - plany gospodarki niskoemisyjnej, dostała dofinansowanie na realizację projektu pn: „Budowanie potencjału samorządu gminnego w Wilkowie poprzez opracowanie Planu Działań na rzecz Zrównoważonej Energii”.

 

Głównym celem projektu jest opracowanie Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Wilków, który będzie kluczowym dokumentem regulującym działania gminy w zakresie ochrony i poprawy jakości powietrza, a także zmniejszenia zużycia energii zgodnie z wymogami unijnymi.

Dokument nakreśli działania w zakresie ograniczenia emisji, poprawy efektywności gospodarki oraz zwiększenia ilości energii z odnawialnych źródeł. Realizacja projektu obejmie swoim zakresem również stworzenie bazy danych inwentaryzacji CO2, niezbędne szkolenia dla pracowników oraz promocję projektu.

 

Podstawą opracowania efektywnego Planu jest inwentaryzacja zużycia energii i wynikającej z niego emisji  CO2 na terenie gminy. W związku z tym przygotowane zostały ankiety, które pozwolą na zebranie potrzebnych danych. Na podstawie przeprowadzonej inwentaryzacji zostaną sprecyzowane kierunki rozwoju przyczyniające się do realizacji wyznaczonych celów.

 

Uwaga!

Zadania ujęte w Planie Gospodarki Niskoemisyjnej będą miały większe szanse na uzyskanie dofinansowania projektu w ramach funduszy unijnych w nowej perspektywie finansowej 2014-2020 na zadania inwestycyjne z zakresu efektywności energetycznej m.in. termomodernizację budynków oraz zastosowanie odnawialnych źródeł energii.

 

Zapraszamy do współudziału w tworzeniu Planu. W tym celu zachęcamy Państwa do wypełnienia ankiety na temat zużycia nośników energii, planowanych inwestycji związanych z ograniczeniem emisji gazów cieplarnianych.

Przekazane dane nie będą udostępnione publicznie. Opracowanie będzie zawierać jedynie zestawienia i wnioski z analizy zebranych informacji.

 

ZAPRASZAMY DO WYPEŁNIENIA ANKIET

  1. Ankieta dla mieszkańców wersja doc.
  2. Ankieta dla mieszkańców wersja pdf.
  3. Ankieta dla przedsiębiorców wersja doc.
  4. Ankieta dla przedsiębiorców wersja pdf.

 

Ankietę w wersji papierowej można uzyskać w Urzędzie Gminy w Wilkowie, pok. nr 203 Wypełnioną ankietą należy przesłać mailowo na adres: kdzierzak@wilkow.eurzad.eu lub przekazać osobiście w Urzędzie Gminy w Wilkowie, pok. nr 203

 

Termin składania wypełnionych ankiet upływa 3 lipca 2015 r.

 

Dziękujemy za pomoc w opracowaniu Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Wilków !

Data: 
wtorek, 23 Czerwiec, 2015 - 19:30