VI Sesja Rady Gminy Wilków

Wersja do wydrukuPDF version

VI zwyczajna sesja Rady Gminy Wilków odbędzie się w dniu 5 marca 2019 roku (wtorek) o godzinie 1400 w Sali Widowiskowej Gminnej Biblioteki Publicznej w Wilkowie.

 

Projekt porządku obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzanie prawomocności obrad.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Interpelacje i zapytania.
 5. Przyjęcie protokołów z ostatnich sesji.
 6. Podjęcie uchwał:
  1. w sprawie zmian w Statucie Gminy Wilków,
  2. w sprawie zasad i trybu nadawania godności Honorowego Obywatela Gminy Wilków,
  3. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych,
  4. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wilków w 2019 r.,
  5. w sprawie przyjęcia projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Wilków w celu przekazania do zaopiniowania organowi regulacyjnemu,
  6. w sprawie ustalenia gminnego wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek dla dzieci i młodzieży” na lata 2019 – 2023,
  7. w sprawie ustalenia planu sieci i określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych na terenie Gminy Wilków,
  8. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Wilków w 2019 roku,
  9. w sprawie zmian budżetu gminy na 2019 rok.

7. Zakończenie obrad.

 

                                                                 Przewodniczący Rady Gminy

                                                                    Tomasz Jakubowski

Data: 
wtorek, 26 luty, 2019 - 12:45