WÓJT GMINY WILKÓW OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

Wersja do wydrukuPDF version

ds. ochrony przeciwpożarowej, zarzadzania kryzysowego, spraw obronnych
i informacji niejawnych

1.  Wymagania niezbędne związane ze stanowiskiem urzędniczym:

Kandydat:   

 • Jest obywatelem polskim, z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3 ustawy o pracownikach samorządowych,   
 • Ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
 • Nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane
      z oskarżenia publicznego  lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • Posiada wykształcenie wyższe :
 • Posiada znajomość niżej wymienionych przepisów:
 • Ustawy o powszechnym obowiązku obrony;
 • Ustawy o zarządzaniu kryzysowym;
 • Ustawy  o stanie klęski żywiołowej;
 • Ustawy o ochronie danych osobowych;
 • Ustawy o ochronie informacji niejawnych;
 • Ustawy o samorządzie gminnym;
 • Posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,
 • Cieszy się nieposzlakowaną opinią.

2.  Dodatkowe wymagania związane ze stanowiskiem:

 • Staż pracy na podobnym stanowisku,
 • Dobra znajomość obsługi komputera (w zakresie: MS Office, Internetu, poczty elektronicznej) oraz urządzeń biurowych,
 • odpowiedzialność,
 • komunikatywność,
 • punktualność,
 • odporność na stres, 
 • umiejętność organizacji i planowania pracy,
 • kreatywność, sumienność, rzetelność w wykonywaniu pracy i przekazywaniu informacji,
 • wysoka kultura osobista i życzliwość w kontaktach interpersonalnych.
 • dyspozycyjność i gotowość do pracy w niestandardowych godzinach dostosowanych do potrzeb sytuacji kryzysowych

3.   Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

 1. zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę zawartą na czas określony na 6 miesięcy z obowiązkiem odbycia służby przygotowawczej jeżeli kandydat podejmuje pracę po raz pierwszy na stanowisku urzędniczym, po tym okresie możliwe jest zawarcie kolejnej umowy o pracę na czas nieokreślony,
 2. wymiar czasu pracy: 1 etat  (40 godzin tygodniowo, w przypadku osób niepełnosprawnych - zgodnie
  z odrębnymi przepisami
 3. miejsce pracy: Urząd Gminy Wilków, możliwość oddelegowania do pracy poza budynkiem Urzędu Gminy w ramach pracy wykonywanej na danym stanowisku
 4. oświetlenie naturalne i sztuczne
 5. przeważającą pozycją pracy jest pozycja siedząca
 6. w Urzędzie Gminy utworzony jest Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
 7. budynek nie jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych (brak windy)

 4.   Zakres wykonywanych zadań:

 1. W zakresie ochrony przeciwpożarowej:
 1. koordynowanie spraw związanych z działalnością OSP
 2. nadzorowanie mienia , ubezpieczeń ochotników, planowanie środków dla OSP,
 3. prowadzenie całości spraw związanych z wyposażeniem i zapewnieniem gotowości bojowej OSP działających na terenie gmin,
 4. współpraca z Komendantem Gminnym OSP w zakresie opracowywania programu p.poż.
 5. współpraca z Powiatowym Komendantem Straży Pożarnej w zakresie stanu ochrony p.poż
 6. prowadzenie nadzoru i współpraca z OSP
 1. W zakresie spraw obronnych
 1. tworzenie formacji obrony cywilnej,
 2. wykonywanie zadań terenowego organu obrony cywilnej,
 3. planowanie działalności w zakresie realizacji zadań obrony cywilnej,
 4. opracowywanie planów obrony cywilnej gminy oraz nadzorowanie opracowanie planów obrony cywilnej zakładów pracy,
 5. organizowanie szkoleń i ćwiczeń obrony cywilnej oraz szkolenia ludności w zakresie powszechnej samoobrony a także udzielania pomocy w realizacji przysposobienia obrony młodzieży szkolnej,
 6. przygotowywanie ludności i mienia komunalnego na wypadek wojny, wykonywanie innych zadań w ramach powszechnego obowiązku obrony określonych w ustawach,
 7. przygotowywanie i zapewnienie działania systemu powszechnego ostrzegania alarmowania oraz systemu wykrywania skażeń,
 8. organizowanie wykonywania przez jednostki organizacyjne gminy zadań w ramach powszechnego obowiązku obrony,
 1. W zakresie zarządzania kryzysowego:
 1. koordynowanie działań w zakresie zapobiegania i likwidacji skutków klęsk żywiołowych,
 2. organizacja Gminnego Planu Reagowania Kryzysowego oraz Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego,
 3. prowadzenie spraw dotyczących akcji kurierskiej.
 1. W zakresie informacji niejawnych:
 1. kontrolowanie przestrzegania przepisów o ochronie informacji niejawnych,
 2. szkolenie pracowników z zakresu ochrony informacji niejawnych,
 3. współpraca z właściwymi jednostkami i komórkami organizacyjnymi służb ochrony państwa
 4. opracowanie planu postępowania pracowników z materiałami zawierającymi informacje niejawne,
 5. podejmowanie stosownych działań w przypadku stwierdzenia naruszenia przepisów o ochronie informacji niejawnych,
 6. wydawanie poświadczeń bezpieczeństwa po przeprowadzeniu postępowania,
 7. prowadzenie wykazu stanowisk i prac oraz osób dopuszczonych do pracy lub służby na stanowiskach, z którymi wiąże się dostęp do informacji niejawnych,
 1. W zakresie kwalifikacji wojskowej:

a) realizowanie zadań w przedmiocie kwalifikacji wojskowej,

5.   Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej
i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze jest wyższy niż  6%.

6.Wymagane dokumenty:

a) list motywacyjny – własnoręcznie podpisany,

b) życiorys (CV) – własnoręcznie podpisany opatrzony klauzulą:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

c) kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie – własnoręcznie podpisany,

d) kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydata, który posiada orzeczenie o niepełnosprawności

e) kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,

f) kopie dokumentów potwierdzających staż pracy (np. świadectwa pracy, zaświadczenie  o zatrudnieniu),

g) inne dokumenty świadczące o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach tj. certyfikaty, zaświadczenia o ukończonych kursach i szkoleniach (jeżeli kandydat takie posiada),

h) oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych – własnoręcznie podpisane,

i) oświadczenie kandydata, że:  posiada obywatelstwo polskie,  nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw  publicznych, cieszy się nienaganną opinią – własnoręcznie podpisane,

j) oświadczenie o treści: „Przyjmuję do wiadomości fakt obowiązku publicznej publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej”

k) oświadczenie kandydata o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie pracy na wskazanym stanowisku.

l) poświadczenie bezpieczeństwa wydane przez służbę ochrony państwa bądź oświadczenie o wyrażeniu zgody na poddanie się postępowaniu sprawdzającemu co najmniej do klauzuli poufne,

ł) kopie dokumentów winny być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez kandydata poprzez opatrzenie każdej strony kopii dokumentów klauzulą „ Za zgodność z oryginałem”, aktualną datą oraz własnoręcznym podpisem kandydata.

7.   Termin składania ofert upływa w dniu 26 lipca 2019 r. o godz. 15:00

 8.   Aplikacje, które wpłyną do Urzędu Gminy w Wilkowie niekompletne lub po wyżej wskazanym terminie, nie będą rozpatrywane. W przypadku przesłania ofert za pośrednictwem poczty, decyduje data wpływu do Urzędu Gminy.

 9.   Do oferty mogą być dołączone inne dokumenty, w tym opinie lub referencje z poprzednich miejsc pracy.

 10. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona niezwłocznie w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy po wybraniu kandydata lub zakończeniu procedury naboru, w przypadku gdy w jego wyniku nie doszło do zatrudnienia żadnego kandydata.

11. Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać lub przesłać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem „Dotyczy naboru na stanowisko urzędnicze ds.  p.poż., zarządzania kryzysowego, spraw obronnych i informacji niejawnych” na adres: Urząd Gminy w Wilkowie, Wilków 62 A, 24-313 Wilków lub składać osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy w Wilkowie.

 Komisja powołana przez Wójta Gminy Wilków działa dwuetapowo:

I etap - zapoznanie się z dokumentami złożonymi przez kandydatów, ustalenie czy zostały spełnione kryteria określone w ogłoszeniu o naborze oraz ustalenie listy kandydatów dopuszczonych do drugiego etapu postępowania,

II etap - przeprowadzenie rozmowy kwalifikacyjnej z kandydatami do pracy. Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną powiadomieni e-mailem lub telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

Dodatkowych informacji udziela Iwona Giza – Przewodnicząca Komisji pod numerem telefonu nr 81 828-10-02 wew. 206

 

Załączniki :

 • kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 • wzór oświadczenia kandydata, że:  posiada obywatelstwo polskie,  nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta  z pełni praw  publicznych, cieszy się nienaganną opinią,
 • oświadczenia o stanie zdrowia,
 • oświadczenia o obowiązku publikacji w BIP
 • klauzula informacyjna

 Klauzula Informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia  27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO” informuję, że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Gmina Wilków, Wilków 62 A , 24-313 Wilków reprezentowana przez Wójta Gminy Wilków.
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można się kontaktować w formie pisemnej, za pomocą poczty elektronicznej, na adres: cezary@maslankiewicz.pl
 3. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przysługuje Państwu prawo do:
 • żądania od Administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych,
 • żądania od Administratora sprostowania Pani/Pana danych osobowych,
 • żądania od Administratora usunięcia Pani/Pana danych osobowych,
 • żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/pana danych osobowych,
 • przenoszenia Pani/Pana danych osobowych,
 • cofnięcia zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych,
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 1. Dane będą przetwarzane w celu prowadzenia przez Administratora działalności wynikającej z realizacji zadań własnych gminy i innych ustaw szczególnych, Statutu Gminy, uchwał Rady Gminy Wilków oraz zadań zleconych z zakresu administracji rządowej nałożonych na gminę mocą przepisów ogólnie obowiązujących, a także prowadzonych na podstawie porozumień z właściwymi organami administracji rządowej.
 2. Dane osobowe będą przetwarzane w zakresie niezbędnym do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane oraz zgodnie z terminami archiwizacji określonymi przez ustawy i rozporządzenia kompetencyjne.
 3. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie będzie skutkowało niemożnością wykonania zadań wymienionych w pkt 4.
 4. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych w zakresie prowadzenia działalności, jest art.6 ust.l lit. c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE2016/679 z 27.04.2016r w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE — dalej RODO.
  W zakresie, w jakim przetwarzane dane obejmują dane szczególnych kategorii, podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 9 ust. 2 lit. c i h RODO
 5. Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych mogą być organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne, w zakresie w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa oraz inne podmioty, które na podstawie stosownych umów przetwarzają dane osobowe, dla których Gmina Wilków jest Administratorem.
 6. Państwa dane osobowe nie będą przekazane poza Europejski Obszar Gospodarczy lub organizacji międzynarodowej
 7. Administrator nie będzie stosował wobec Państwa danych profilowania.
 8. Dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 4, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 9. Informujemy również, że Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym, lub umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

Więcej informacji na stronie BIP Urzedu Gminy Wilków

Pliki do pobrania: 
ZałącznikWielkość
Plik Kwestionariusz osobowy.docx14.16999999999999992895 KB
Plik Oświadczenia kandydata.docx14.6300000000000007816 KB
Plik Oświadczenie o BIP-1.docx12.99000000000000021316 KB
Plik Oświadczenie o stanie zdrowia.docx13.44999999999999928946 KB
Plik oświadczenie ochrona danych.docx13.32000000000000028422 KB
PDF icon Zarządzenie Wójta Gminy Wilków.pdf974.5 KB
Data: 
wtorek, 16 Lipiec, 2019 - 14:00