XI sesja Rady Gminy Wilków

Wersja do wydrukuPDF version

XI sesja Rady Gminy Wilków odbędzie się w dniu 26 czerwca 2019 roku (środa) o godzinie 10:00 w Sali Widowiskowej Gminnej Biblioteki Publicznej w Wilkowie.

Projekt porządku obrad:
1.    Otwarcie sesji.
2.    Stwierdzenie prawomocności obrad.
3.    Przyjęcie proponowanego porządku obrad.
4.    Przyjęcie protokołów z poprzednich sesji.
5.    Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy z okresu międzysesyjnego.
6.    Rozpatrzenie raportu o stanie gminy przedstawionego przez Wójta Gminy Wilków,
a)    debata nad raportem o stanie gminy,
b)    podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Wilków wotum zaufania.
7.    Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2018 rok:
a)    odczytanie uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Wilków za 2018 rok, przedłożonym wraz z informacją o stanie mienia komunalnego gminy,
b)    odczytanie uchwały Komisji Rewizyjnej w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium dla Wójta Gminy Wilków za 2018 rok,
c)    odczytanie uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie w sprawie opinii o wniosku  Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Wilków o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Wilków,
d)    dyskusja nad w/w sprawozdaniami,
e)    podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za rok 2018;
f)    podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Wilków:
8.    Podjęcie uchwał:
- w sprawie zmian budżetu gminy na 2019 r.;
- w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego,
- w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej Gminy Wilków za rok 2018,
- w sprawie wyrażenia zgody na zakup nieruchomości położonej w miejscowości Kąty,
- w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz bilansu za rok 2018 Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminnego Ośrodka Zdrowia w Urządkowie;
9. Składanie interpelacji i zapytań;
10. Sprawy różne i wolne wnioski;
11.    Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy

       Tomasz Jakubowski

 

Data: 
czwartek, 13 Czerwiec, 2019 - 12:30