XIV zwyczajna sesja Rady Gminy Wilków

Wersja do wydrukuPDF version

 XIV zwyczajna sesja Rady Gminy Wilków odbędzie się w dniu 20 września 2019 roku (piątek) o godzinie 1000 w budynku Urzędu Gminy Wilków (sala narad).

Projekt porządku obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przyjęcie proponowanego porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołów
 1. Nr XI/2019,
 2. Nr XII/2019,
 3. Nr XIII/2019.
 1. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy Wilków o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 2. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy z okresu międzysesyjnego.
 3. Podjęcie uchwał:
 1. w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowych warunków przyznawania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość nagród ze specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Wilków,
 2. w sprawie uchwalenia regulaminu określającego tryb i kryteria przyznawania nagród ze specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli szkół dla których organem prowadzącym jest Gmina Wilków,
 3. w sprawie zmiany uchwały Nr X/33/2011 Rady Gminy Wilków z dnia 29 lipca 2011r. w sprawie określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego  i określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć logopedów, pedagogów, psychologów i doradców zawodowych,      
 4.  w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym w oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Wilków
 5.  w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Wilków,
 6. w sprawie zmiany uchwały Nr XII/50/2019 Rady Gminy Wilków z dnia 26 lipca 2019 roku w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego, trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania oraz terminu i sposobu rozliczenia wykorzystania dotacji,

g) w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIV/96/2016 Rady Gminy Wilków z dnia 20 października 2016 roku w sprawie powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminnego Ośrodka Zdrowia w Urządkowie,

h) w sprawie nieodpłatnego przekazania Gminie Karczmiska nakładów inwestycyjnych,

i) w sprawie określenia jednostek budżetowych gromadzących dochody na wydzielonym rachunku bankowym, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planu finansowego dochodów i wydatków nimi finansowanych, dokonywania zmian w tym planie oraz ich zatwierdzania,

j) w sprawie zmian budżetu gminy na 2019 rok,

 1. Interpelacje i zapytania.
 2.  Sprawy różne i wolne wnioski.
 3.  Zakończenie obrad.

 

Przewodniczący Rady Gminy

   Tomasz Jakubowski

Data: 
wtorek, 17 Wrzesień, 2019 - 09:15