XVII zwyczajna sesja Rady Gminy Wilków

Wersja do wydrukuPDF version

XVII zwyczajna sesja Rady Gminy Wilków odbędzie się w dniu 29 października 2019 roku (wtorek) o godzinie 1100 w budynku Urzędu Gminy Wilków (sala narad).

Projekt porządku obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przyjęcie proponowanego porządku obrad.
 4. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy Wilków o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 5. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy z okresu międzysesyjnego.
 6. Przedstawienie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Wilków za I półrocze 2019r.
 7. Przedstawienie informacji o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Wików za rok szkolny 2018/2019:

- dyskusja,

- podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia informacji o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2018/2019.

8. Przedstawienie informacji z analizy złożonych oświadczeń majątkowych za 2018 rok.

9. Podjęcie uchwał:

 1. w sprawie zmiany uchwały NrXIV/63/2019 Rady Gminy Wilków z dnia 20 września 2019 roku w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych za terenie  gminy Wilków,
 2. w sprawie ustalenia regulaminu korzystania z sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Wilkowie,
 3. w sprawie ustanowienia roku 2020 w Gminie Wilków rokiem Generała Wacława Scaevola–Wieczorkiewicz,
 4.  w sprawie zmiany uchwały Nr XXX/101/2012 Rady Gminy Wilków z dnia 28 września 2012 roku w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Wilków, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Wilków oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków,
 5. w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej nadzoru nad rozkładem regularnym na terenie gminy,
 6. w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej wprowadzenia Polityki Zarządzania Konfliktem Interesów,
 7. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w drodze bezprzetargowej nieruchomości stanowiącej mienie komunalne gminy Wilków na okres 3 lat położonej w miejscowości Zagłoba,
 8. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem w drodze bezprzetargowej lokalu użytkowego stanowiącego mienie komunalne Gminy Wilków na okres 3 lat położonego w miejscowości Urządków,
 9. w sprawie zasad otrzymywania i wysokości diet dla przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych Gminy Wilków,
 10. w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2019

10. Interpelacje i zapytania.

11. Sprawy różne i wolne wnioski.

12. Zakończenie obrad.

 

                     Przewodniczący Rady Gminy

                             Tomasz Jakubowski

Data: 
środa, 23 Październik, 2019 - 13:45