XXIII zwyczajna sesja Rady Gminy Wilków

Wersja do wydrukuPDF version

XXIII zwyczajna sesja Rady Gminy Wilków odbędzie się w dniu 7 lutego 2020 roku (piątek) o godzinie 9°° w budynku Urzędu Gminy Wilków (sala narad).

Projekt porządku obrad:

 1. Otwarcie XXIII zwyczajnej sesji rady Gminy Wilków.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przyjęcie proponowanego porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołów:

- Nr XVII/2019,

- Nr XVIII/2019,

- Nr XIX/2019,

- Nr XX/2019.

 1. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy Wilków o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 2. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy z okresu międzysesyjnego.
 3. Informacja o wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Gminę Wilków.
 4. Podjęcie uchwał:
  1. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Wilków,
  2. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
  3. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia tej opłaty,
  4. w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Wilków na rok szkolny 2019/2020,
  5. w sprawie ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych uczestniczących w działaniach ratowniczych lub szkoleniach pożarniczych organizowanych przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę,
  6. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej,
  7. w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/100/2019 Rady Gminy Wilków z dnia 20 grudnia 2019 roku w sprawie przyjęcia projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Wilków w celu przekazania do zaopiniowania organowi regulacyjnemu,
  8. w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Wilków na lata 2020 – 2025,
  9. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej,
  10. w sprawie zmian budżetu gminy na 2020 rok.
 5. Interpelacje i zapytania.
 6. Sprawy różne i wolne wnioski.
 7. Zakończenie sesji.
Data: 
poniedziałek, 3 luty, 2020 - 10:00