XXVII sesja Rady Gminy Wilków

Wersja do wydrukuPDF version

Na podstawie art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, z późn. zm.) zwołuję  XXVII sesję Rady Gminy Wilków, która odbędzie się w dniu 28 czerwca 2016 roku  (wtorek) o godzinie 1500 w Sali Widowiskowej Gminnej Biblioteki Publicznej w Wilkowie.

 

Projekt porządku obrad:

  1. Otwarcie sesji ;
  2. Przyjęcie proponowanego porządku obrad;
  3. Przyjęcie protokołów:

- Nr XXII/2016 z dnia 30 marca 2016 r.,

- Nr XXIV/2016 z dnia 17 maja 2016 r.,

- Nr XXV/2016 z dnia 18 maja 2016r.,

- Nr XXVI/2016 z dnia 9 czerwca 2016 r.,

  1. Interpelacje i zapytania;
  2. Podjęcie uchwał:

- w sprawie zmian budżetu gminy na 2016 rok;

- w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za rok 2015;

- w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Wilków;

- w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz bilansu za rok 2015 Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminnego Ośrodka Zdrowia w Urządkowie;

- w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji programu współpracy Gminy Wilków z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego i stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego na rok 2015;

  1. Sprawy różne i wolne wnioski;
  2. Zakończenie obrad.
Data: 
środa, 15 Czerwiec, 2016 - 15:00