XXXVII Sesja Rady Gminy Wilków

Wersja do wydrukuPDF version

Na podstawie art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 549, z późn. zm.) zwołuję  XXXVII  sesję Rady Gminy Wilków, która odbędzie się w dniu 27 stycznia 2017 roku  (piątek) o godzinie 14:00 w Sali Widowiskowej Gminnej Biblioteki Publicznej w Wilkowie.

Projekt porządku obrad:
1.    Otwarcie sesji.
2.    Przyjęcie proponowanego porządku obrad.
3.    Przyjęcie protokołu:
- Nr XXXVI/2016 z dnia 20 grudnia 2016 r.
4.    Interpelacje i zapytania.
5.    Podjęcie uchwał:
-    w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2017.
-    w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.
-    w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Wilków w 2017 roku.
-    w sprawie zatwierdzenia Diagnozy zapotrzebowania odbiorców Zespołu Szkół Publicznych w Zagłobie prowadzonego przez Gminę Wilków na wsparcie z EFS w ramach Osi Priorytetowej 12 Edukacja, kwalifikacje i kompetencje, Działanie 12.2 Kształcenie ogólne.
6.    Sprawy różne i wolne wnioski:
7.    Zakończenie obrad.

 

Data: 
środa, 18 Styczeń, 2017 - 10:00