ODPADY KOMUNALNE

Wersja do wydrukuPDF version

Informacja w sprawie wody 26 luty 2020

Informacja w sprawie wody 21 luty 2020

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych w 2020

Komunikato przydatności wody do spożycia z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę Rogów, gmina Wilków

Komunikat w sprawie warunkowej przydatności wody do spożycia z dnia 5 lipca 2019 r.

Stwierdzenie przydatności wody do spożycia 2019

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych w 2019 roku trasa 1

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych w 2019 roku trasa 2

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych w 2019 roku trasa 3

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych w 2019 roku trasa 4

Dni otwarcia PSZOK 2019

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych w 2019 roku poza Harmonogramem

Badanie jakości wody

Wykaz przedsiębiorców wpisanych do Rejestru Działalności Regulowanej na terenie gminy Wilków

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych w 2018 roku

Harmonogran odbioru odpadów komunalnych w 2017 roku

INFORMCJA O ODPADACH KOMUNALNYCH

Odpady komunalne na terenie Gminy Wilków są odbierane przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. Zakład Usług Komunalnych, 24 – 320 Poniatowa, ul. Młodzieżowa 4                          i przekazywane do Zakładu Usług Komunalnych Spółka z o.o. w Puławach  ul. Dęblińska 2, 24 – 100 Puławy.

 

     Zapewnienie odpowiednich poziomów recyklingu i przygotowania do ponownego użycia frakcji odpadów komunalnych oraz poziomów ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji.

 

Rok 2012 – osiągnięty poziom: 6,58% - wartość powyżej 10% stanowi o osiągnięciu poziomu.

Rok 2013 – osiągnięty poziom: 16,4% - wartość powyżej 12%    stanowi o osiągnięciu poziomu.

Rok 2014 -  osiągnięty poziom: 55% - wartość powyżej 14 %             stanowi o osiągnięciu poziomu.

Rok 2015 - osiągnięty poziom: 94% - wartość powyżej 16%     stanowi o osiągnięciu poziomu.

 

 

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych w 2016 roku

Regulamin PSZOK z dnia 22.06.2016 r.

INFORMACJA AGROw sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi 2016 r.

HARMONOGRAM ZBIÓRKI ODPADÓW NA 2015 r.

Selektywna zbiórka odpadów na terenie Gminy Wilków

Wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, zgodnie załącznikiem Nr l  do Uchwały Nr XXXVIII/123/2013 Rady Gminy Wilków z dnia 30 stycznia 2013 r..

1. Deklaracje składa się w siedzibie Urzędu Gminy Wilków.

2. Deklaracje składa się w terminie:

a) do dnia 31 marca 2013 r. dla pierwszej deklaracji,

b) 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej

nieruchomości odpadów komunalnych,

c) 14 dni od dnia zmiany liczby osób zamieszkujących daną nieruchomość,

d) 14 dni od dnia zmiany wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

3. Na potwierdzenie ilości osób zamieszkujących daną nieruchomość lub zmiany liczby osób

zamieszkujących daną nieruchomość, właściciel nieruchomości składa wraz z deklaracją dodatkowe oświadczenia dotyczące:

a) uczących się dzieci pozostających poza miejscem zamieszkania,

b) osób pozostających poza granicami kraju.

c) osób zamieszkałych poza granicami gminy Wilków.

d)osób zamieszkujących na terenie gminy Witków pod innym adresem niż adres zameldowania

WZÓR DEKLARACJI (pdf)

WZÓR DEKLARACJI (doc)