BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ WRAZ Z PRZYŁĄCZAMI ZASTÓW POLANOWSKI

Wersja do wydrukuPDF version

W ramach funduszy przedakcesyjnych Gmina Wilków skorzystała z Programu SAPARD, Schemat: 3, Działanie: 3,1 w ramach którego zrealizowano zadanie: „Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami Zastów Polanowski". Dofinansowanie wyniosło 697407,70 zł co stanowiło 74,5% całkowitych kosztów - 936117,72 zł. W ramach zadnia wybudowano sieć wodociągowa długości 6225 mb, przyłączy wodociągowych w ilości 53szt, 2909 mb. Wniosex był składany w 2003r, realizacja i rozlicznie 2004r.