Unia Europejska

Wersja do wydrukuPDF version

Projekty realizowane przez Gminę Wilków

współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020:

 

Tytuł projektu „Poprawa efektywności energetycznej poprzez kompleksową termomodernizację budynków użyteczności publicznej w Gminie Wilków”

Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

Oś Priorytetowa 5 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna

Działanie 5.2 Efektywność energetyczna sektora publicznego

Umowa nr RPLU.05.02.00-06-0101/16-00

Nr konkursu RPLU.05.02.00-IŻ.00-06-001/16

Cel projektu: Głównym celem projektu jest poprawa efektywności energetycznej dwóch budynków użyteczności publicznej zlokalizowanych w Gminie Wilków tj. Szkoły Podstawowej w Rogowie oraz budynku Urzędu Gminy w Wilkowie. Wszystkie planowane do realizacji działania w projekcie wynikają bezpośrednio z audytów energetycznych i służą znacznej poprawie efektywności energetycznej budynków. Zakres projektu, obejmujący szeroki zakres prac (branże: budowlana, sanitarna i elektryczna) składają się na głęboką termomodernizacje energetyczną budynków.

Planowane efekty: Dzięki wykonaniu projektu i osiągnięciu zakładanych celów szczegółowych Urząd Gminy oraz Szkoła Podstawowa w Rogowie staną się obiektami o niskim zapotrzebowaniu na energię.

 

Wartość projektu: 817 605,35

Wkład EFRR: 469 458,48

 

 

Tytuł projektu: „Odnawialne źródła energii w gminie Wilków”

Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

Oś Priorytetowa 4 Energia przyjazna środowisku

Działanie 4.1 Wsparcie wykorzystania OZE

Umowa Nr RPLU.04.01.00-06-0065-16-00

Nr konkursu RPLU.04.01.00-IŻ-00-06-001/16

Cel projektu: Celem projektu jest przejście na gospodarkę niskoemisyjną energooszczędna, wykorzystującą energię z odnawialnych źródeł, tj. słońca. Cel bezpośredni  inwestycji to zwiększenie wykorzystania energii ze źródła odnawialnego. Planowane przedsięwzięcie wpłynie na osiągnięcie celu  ogólnego: poprawa jakości życia mieszkańców gminy Wilków dzięki jej wielokierunkowemu rozwojowi przy jednoczesnym działaniu na rzecz ochrony środowiska. Celem bezpośrednim jest wykorzystanie energii słonecznej jako alternatywy dla energii węglowej, wzrost efektywności wykorzystania energii, obniżenie kosztów zużycia energii, zmniejszenie emisji CO2 do atmosfery.

Planowane efekty: Montaż nowych instalacji produkujących energię cieplną wpłynie na redukcję emisji gazów powodujących efekt cieplarniany. Wykonanie instalacji solarnych spowoduje obniżenie produkcji energii z dotychczasowych źródeł. Projekt wpłynie na poprawę powietrza atmosferycznego poprzez zmniejszenie niskiej emisji zanieczyszczeń pochodzących ze spalanie paliw konwencjonalnych podczas produkcji C.W.U.

 

Wartość projektu: 3 924 438,47

Wkład EFRR: 2 685 043,43

 

 

Tytuł projektu: „Partnerstwo Gmin Lubelszczyzny dla Rozwoju e-Usług”

Projekt realizowany w partnerstwie: Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny (lider), Gmina Poniatowa (partner), Gmina Opole Lubelskie (partner), Gmina Karczmiska (partner), Gmina Łaziska (partner), Gmina Dębowa Kłoda (partner), Gmina Międzyrzec Podlaski (partner), Gmina Wilków (partner).

Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

Oś Priorytetowa 2 Cyfrowe Lubelskie

Działanie 2.1 Cyfrowe Lubelskie

Umowa Nr RPLU.02.01.00-06-0034/16-00

Nr konkursu RPLU.02.01.00-IŻ.00-06-001/16

Cel projektu: Celem projektu jest podniesienie poziomu wykorzystania TIK w administracji publicznej gmin Lubelszczyzny ze szczególnym uwzględnieniem rozwoju stopnia cyfryzacji administracji publicznej i elektronicznych usług publicznych, poprawa funkcjonalności i e-dojrzałości istniejących usług oraz zwiększenie poziomu ich dostępu dla mieszkańców min. gminy Wilków

Planowane efekty: Rozwój e-usług publicznych, wzrost bezpieczeństwa i efektywności administracji oraz informatyzacji Urzędu, zniwelowanie barier dla osób z niepełno sprawnościami w zakresie realizacji spraw publicznych.

 

Wartość projektu całkowita: 8 102 089,80

Wkład EFRR: 6 886 776,33

 

Wartość części projektu realizowanego przez Gminę Wilków: 546 307,00

Wkład EFRR : 464 360,95